Yhdistyksen säännöt

    Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Vantaan katutanssiyhdistys ry ja sen kotipaikka on Vantaa. Yhdistyksen toiminta-alueena on pääasiallisesti Vantaa ja muu pääkaupunkiseutu.

    Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on:

 • edistää valtakunnallisesti tanssin, sekä tanssikulttuurin tunnettavuutta, painottaen tarjoamaansa katutanssin ja katutanssikulttuurin kehittämiseen,
 • edistää tanssin avulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukea kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä,
 • mahdollistaa erilaisista lähtökohdista tuleville henkilöille osallistuminen yhteisölliseen toimintaan,
 • olla mukana tanssilajien harrastus- ja kilpailutoiminnassa niin aktiivisena järjestäjänä kuin osallistujanakin,
 • vähentää nuorten ja vanhusten yksinoloon ja yleisestikin syrjäytyneisyyteen liittyviä lieveilmiöitä ja
 • toimia yleishyödyllisenä yhdistyksenä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tarjoaa:

 • tanssitunteja, -kursseja ja -työpajoja joko omissa, vuokra tai yhteistyökumppaneiden (esim. oppilaitokset) tiloissa,
 • perus- ja lisäkoulutusta tanssinohjaajille ja -valmentajille,
 • itsenäisesti tai yhteistyössä muiden järjestöjen ja/tai kumppaneiden kanssa, kansallisia ja kansainvälisiä tanssitapahtumia sekä -kilpailuja,
 • jäsenilleen kilpailutoimintaa (valmennusta sekä ohjaamista), sekä
 • muuta vastaava toimintaa, jonka tavoitteena on edistää osallistujien fyysistä ja henkistä toimintakykyisyyttä ja hyvinvointia.

Toiminta perustuu pääasiallisesti vapaaehtoispohjalla tehtävään jäsenten talkootyöhön sekä edellä luetellusta tarjoamasta mahdollisesti veloitettaviin maksuihin. Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus:

 • ottaa vastaan lahjoituksia,
 • rahoittaa toimintaansa tanssitunneista ja –tapahtumista veloitettavilla rahallisilla korvauksilla,
 • maksaa valmentajilleen, ohjaajilleen ja mahdollisille muille toimihenkilöilleen, sekä vieraileville ohjaajille palkkaa ja kulukorvauksia,
 • vuokrata ja omistaa toimintansa toteuttamiseksi toimitiloja ja kiinteää omaisuutta,
 • vuokrata edelleen hallinnassaan olevia tiloja ja huolehtii niiden kunnosta ja ylläpidosta,
 • omistaa ja vuokrata irtainta omaisuutta,
 • myydä ja välittää alaan liittyvää tarpeistoa,
 • järjestää erilaisia myyjäisiä sekä harjoittaa kahvilatoimintaa ja
 • panna toimeen asianmukaisella luvalla varainkeruuta.

    Jäsenet

Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä. Alle 18-vuotiaan yhdistyksen jäseneksi ilmoittautumisen vahvistaa hänen huoltajansa.

Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua hallituksen esityksestä henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voi yhdistyksen kokous kutsua yhdistyksen puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kannattajajäseneksi voi hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai vastuuvalmentajalle, taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty kirjallisesti, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

4§     Jäsenen eronneeksi katsominen

Jäsen voi erota yhdistyksestä toimittamalla kirjallisen vapaamuotoisen erokirjeen vastuuvalmentajalle tai hallituksen puheenjohtajalle. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on jättänyt kuusi kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun tai muun siihen verrattavan suorituksen (kuten valmennusmaksun) maksamatta.

    Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on

 • jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta,
 • toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta,
 • toimii törkeästi vastoin yleisiä periaatteita tai
 • muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan.

 Yleisten periaatteiden vastainen toiminta tässä yhteydessä voi olla mm.

 • epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa,
 • väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus ja muu sääntövilppi
 • tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden lahjominen tai sen yritys tai
 • sukupuolinen häirintä

Hallitus päättää myös muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista     rangaistuksista. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan     maksuja.

    Liittymis-, jäsen- ja valmennusmaksut

Varsinaisilta jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä     kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain yhdistyksen syyskokous. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä maksuja.

Yhdistyksen toimintaan oikeuttavista valmennus- ja osallistumismaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen hallitus. Maksujen suuruus tarkistetaan vähintään kerran vuodessa. Em. maksujen suuruus voi vaihdella esimerkiksi ryhmän harjoittelun tavoitteellisuudesta, valmentajien osaamis- ja kokemustasosta, ym. tekijöistä.

    Yhdistyksen varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään huhti – kesäkuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta:

 • sanomalehti-ilmoituksella yhdistyksen varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai
 • kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai
 • yhdistyksen viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella tai
 • yhdistyksen internetsivuilla tai 
 • facebook-sivustolla tai
 • lähettämällä kokouskutsu jäsenen ilmoittamaan sähköpostiin.

    Syys- ja kevätkokous

Syyskokouksen asiat

1 Avataan kokous

2 Valitaan kokoukselle

    a) puheenjohtaja

    b) sihteeri

    c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

    d) ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto tai toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus

6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

8 Päätetään kokous

Kevätkokouksen asiat

1 Avataan kokous

2 Valitaan kokoukselle

    a) puheenjohtaja

    b) sihteeri 

    c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

    d) ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Päätetään, mitkä tanssilajit ovat yhdistyksen ohjelmassa tulevana toimikautena

6 Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

7 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

8 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio 

9 Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi

10 Valitaan hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

11 Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia tai varatoiminnantarkastajia

12 Päätetään yhdistyksen edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa yhdistys on jäsenenä

13 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

14 Päätetään kokous

    Asioista, joita yhdistyksen jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi,     on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

    Yhdistyksen ylimääräinen kokous

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen     tarpeelliseksi, yhdistyksen kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa     yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä     hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava     asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

10§     Pöytäkirja

Yhdistyksen, sen hallituksen, ja jaostojen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Yhdistyksen kokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

Hallituksen, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

11§     Äänestys

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista     äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan.     Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa     se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa     kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella     viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja     kunniapuheenjohtajalla sekä ainaisjäsenellä, kannattajajäseniä lukuun ottamatta, on     yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

12§     Yhdistyksen hallinto

Yhdistyksen toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi     toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut neljä (4)     jäsentä ja heidän neljä (4) varajäsentä. Hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä puolet     on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee lisäksi     toiminnanjohtajan, talousvastaavan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan     valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan     kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä     kirjallisesti sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan     varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti:

1 Toteuttaa yhdistyksen kokouksen päätökset

2 Johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa

3 Valita tarvittavat jaostot ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat

4 Vastata yhdistyksen taloudesta

5 Pitää jäsenluetteloa

6 Tehdä yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös

7 Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten

8 Hoitaa yhdistyksen tiedotustoimintaa

9 Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista

10 Valita ja erottaa yhdistyksen palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan

11 Päättää yhdistyksen ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä

12 Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu vaatii

13 Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen kevätkokousta.

13§     Tilivuosi ja toiminnansuunnittelu

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on 1.8. – 31.7.  Yhdistyksen toiminnansuunnittelu     tapahtuu varsinaisten kokousten ulkopuolella, erillisissä     toiminnansuunnittelutilaisuuksissa, sekä tarkemmin itse toimintakauden aikana.     Vuositasoiset toimintasuunnitelmat käsitellään yhdistyksen syyskokouksissa.

14§     Nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä toiminnanjohtajan tai jonkun muun hallituksen määräämän hallituksen jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

15§     Jaostot

Jaostot voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että yhdistyksen     hallitus vahvistaa jaoston tekemät oikeustoimet.

16§     Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous vähintään kolmen     neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava     sääntöjen muuttamisesta.

17§     Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamisesta päättää yhdistyksen kokous vähintään kolmen neljäsosan     enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen     yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

18§     Yhdistyksen varojen luovuttaminen

Jos yhdistys on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin yhdistyksen     toiminta-alueen liikunta-, kulttuuri- tai nuorisokasvatusta edistävään tarkoitukseen     purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä     toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.