Yhdenvertaisuus

Call for Action

Vantaan katutanssiyhdistys on vastaanottanut Call For Action -kirjeen joukolta luovan alan BIPOC-toimijoita ja heidän valkoisia liittolaisiaan (BIPOC = Black, Indigenous, and People of Color).

Kirjeellä on haastettu meidät osallistumaan kaikenlaisen rasismin purkamiseen ja integroimaan antirasistisen työn tiiviiksi osaksi kaikkea toimintaamme. Osa työntekijöistämme on myös ollut mukana allekirjoittamassa kirjettä ennen sen lähettämistä eri instituutioille. Pidämme antirasistista työtä erittäin tärkeänä, sillä yhdistyksemme toiminta keskittyy vahvasti katutanssilajeihin, jotka ovat mustan kulttuurin tansseja.

Vantaan katutanssiyhdistys (VKTY) on Vantaalla toimiva voittoa tavoittelematon, katutanssiin erikoistunut yhdistys. VKTY on perustettu vuonna 2014 ja sen toiminta koostuu tanssitunneista, -kursseista ja -työpajoista, tanssinopettajille ja valmentajille suunnatuista koulutuksista, kansallisista ja kansainvälisistä tanssitapahtumista ja -kilpailuista.

Tunnistamme, että keskustelua yhdenvertaisuudesta, moninaisuudesta ja antirasismista voisi ja tulisi käydä vielä syvällisemmin ja enemmän kuin tähän mennessä ja että keskustelua tulisi käydä osallistaen niin seuran hallintoa, työntekijöitä kuin jäseniä. Keskustelua on käyty seuran hallituksen kokouksissa sekä opettajasta riippuen tanssitunneilla. Tarkoituksenmukaista olisi saattaa keskustelu aktiiviseksi osaksi seuran toimintaa sekä luoda toimintaohjeita ja käytäntöjä kaikille toiminnan tasoille.

Tähän mennessä käytössämme on ollut ja käyttöön on otettu seuraavanlaisia antirasistisia, yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta edistäviä strategioita

 • Tanssinopettajien työsopimuksen liitteeksi on laadittu VKTY:n menettelysäännöt, joiden noudattaminen on työsopimuksen ehto. Menettelysäännöissä linjataan, että työntekijän on sitouduttava kohtelemaan kaikkia ihmisiä tasa-arvoisina asettamatta ketään eriarvoiseen tai syrjittyyn asemaan mm. kansallisuuden, etnisen alkuperän tai sukupuolen perusteella. Menettelysääntöjä sovelletaan kaikessa VKTY:n toiminnassa ja sääntöjen rikkominen voi johtaa työsuhteen katkeamiseen.
 • Turvallisemman tilan periaatteet on luotu ja julkaistu 26.3.2021 ja ne otetaan käyttöön kaikessa VKTY:n toiminnassa. Henkilökuntaa ja jäseniä on tiedotettu periaatteista ja ne ovat julkisesti nähtävillä.
 • Call for Action -kirjeen innostamina olemme perustaneet työryhmän edistämään keskustelua ja käytännön toimia yhdenvertaisuuden, moninaisuuden ja antirasismin edistämiseksi seurassamme. Työryhmässä on mukana seuran hallituksen jäseniä, toiminnanjohtaja sekä opettajia.
 • Opettajille on järjestetty ulkopuolisen tahon toteuttamaa koulutusta sateenkaarisensitiivisyydestä. Kouluttajana Pauliina Aladin.
 • Opettajien osallistumista Sophia Wekesan koulutukseen antirasismista tanssinkentällä on tuettu taloudellisesti.
 • Töitä on tarjottu moninaisille ihmisille.
 • Opettajien työsopimuspohjat on tehty suomeksi ja englanniksi.
 • Henkilökunnan yhteisillä viestikanavilla pyritään viestimään sekä suomeksi että englanniksi.
 • Henkilökunnan yhteiseen käyttöön on hankittu asiantuntijoiden tuottamaa kirjallisuutta liittyen lasten ja nuorten hyvään valmennukseen, palautteen antamiseen sekä hiphopin opettamiseen.
 • Call For Action -kirjeen, julkisen keskustelun, hallinnollisen henkilöstön sekä opettajien aktiivisuuden ja kiinnostuneisuuden johdosta seuran toimintaa on ryhdytty analysoimaan ja reflektoimaan aiempaa tarkemmin ja erilaisia toimenpiteitä on suunnitteilla.
 • Henkilökunnan jäsenet ovat myös käyttäneet omaa aikaansa kouluttautumiseen ja osa on osallistunut aktiivisesti julkiseen keskusteluun tanssin kentällä. Osa on myös ollut järjestämässä julkisia koulutuksia asian tiimoilta. Pyrimme kuulemaan teemoissa kouluttautuneita ja osaavia henkilökunnan jäseniä siinä, miten voisimme jatkossa kehittää toimintaamme parempaan suuntaan.
 • Hallitustasolla sekä työryhmässä on tutustuttu yhdenvertaisuuslakiin.
 • Olemme toteuttaneet yhteistoiminnassa Vantaan kaupungin kanssa koulupäivien yhteydessä vähävaraisille lapsille suunnattua harrastustoimintaa.
 • Olemme toteuttaneet maksutonta toimintaa lapsille ja nuorille.
 • Olemme pyrkineet säilyttämään harrastamisen kustannukset kohtuullisella tasolla.
 • Meillä on käytössä sukupuolineutraalit wc:t ja puhukuonetila.
 • Meillä on tilassamme palautelaatikko, johon voi jättää palautetta nimettömänä.
 • Olemme pyrkineet tekemään mahdollisimman hyvin eri tanssilajien juuria kunnioittavia tanssituntikuvauksia nettisivuillemme. Olemme kirjanneet tuntikuvauksiin tietoa tanssilajien historiasta sekä niiden kulttuurisista konteksteista.
 • Olemme kutsuneet opettajavieraiksi katutanssilajien osaajia useista eri maista.
 • Valtaosa näistä kutsuvieraista on ollut BIPOC-henkilöitä. Heille on maksettu heidän pyyntöjensä mukaiset korvaukset työstä. Näin on haluttu mahdollistaa se, että meidän opettajamme, jäsenemme sekä muut Suomen katutanssinkentällä toimivat ammattilaiset ja harrastajat pääsevät opiskelemaan katutanssilajeja mahdollisimman vähän “valkopestyillä” tavoilla.
 • Olemme tukeneet taloudellisessa ahdingossa olevia perheitä harrastusmaksuissa.

Pohdintaamme VKTY:n toimintaa Call For Action -kirjeen mukaisesti osa-alueittain

Pohdinnassa pyritään tuomaan esiin keskeisiä tunnistamiamme epäkohtia sekä suunnitelmissa tai pohdinnassa olevia toimenpiteitä.

Inklusiivisuus ja turvallisempi tila

Inklusiivisuuden edistämiseksi VKTY:n on luotava yhdenvertaisuussuunnitelma. Olemme pohtineet ihmisoikeussuunnitelman, jossa yhdistyisi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma, työstämistä ja käyttöön ottamista viimeistään toimikaudelle 2021-2022. Suunnitelman laatimiseksi, taloudellisen tilanteen salliessa, tavoite on konsultoida ulkopuolista asiantuntijaa. Taloustilanteen niin vaatiessa, suunnitelma voidaan ensin työstää omin voimin ja myöhemmin tarkastuttaa ulkopuolisella asiantuntijalla.

Meillä ei ole nimettyä yhdenvertaisuusvastaavaa. Käytännössä yhdenvertaisuusvastaavan tehtävää hoitaa toiminnanjohtaja, sillä hän on osoitettu yhteyshenkilö turvallisemman tilan asioissa. Toiminnanjohtajan lisäksi turvallisemman tilan asioissa voi olla yhteydessä VKTY:n hallituksen puheenjohtajaan.

Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää tai häirintää. Tavoitteenamme on puuttua kaikkiin tietoomme tuleviin syrjinnän tai häirinnän tilanteisiin, tarjota apua ja tukea haastaviin tilanteisiin. Mikäli seuran jäsen / oppilas tai työntekijä kohtaa syrjintää tai häirintää, hän voi lähestyä seuran toiminnanjohtajaa tai puheenjohtajaa, jotka auttavat käsittelemään asiaa sekä syrjintää / häirintää kokeneen henkilön kanssa kahden kesken että hänen niin toivoessaan yhdessä syrjintään / häirintään syyllistyneen henkilön kanssa. Mikäli syrjintä tai häirintä koskee alaikäistä, myös vanhempiin ollaan yhteydessä.

VKTY:n tavoitteena on suunnitella selkeä protokolla, jonka mukaan toimitaan ja joka on kaikkien jäsenten ja työntekijöiden saatavilla. Rasismiin ja muuhun syrjintään sekä häirintään puututaan aktiivisesti. Rasismia ja muuta syrjintää sekä häirintää kokeneiden henkilöiden kokemuksiin suhtaudutaan tosissaan ja lähtöoletuksena on, että asian esiin nostaminen kertoo todellisista kokemuksista.

Rekrytointi

Seuran henkilöstö ei ole missään vaiheessa toimintaa ollut vain valkoinen, vaikkakin se on ollut enimmäkseen valkoinen. Opettajistoomme on palkattu toiminnan alusta lähtien etnisesti ja kielellisesti moninaisia henkilöitä perustuen heidän pätevyyteensä. Rekrytoinnilla on osaltaan tuotu näkyväksi arvoja toiminnan taustalla. Pohdinnassa on, miten rekrytointia voisi edelleen kehittää. Rekrytoinnista vastaavien toimihenkilöiden kouluttaminen erilaisista syrjintää vähentävistä rekrytointimenetelmistä voisi olla yksi askel entistä tasa-arvoisempaan rekrytointiin.

Hallituksessa sekä organisaation hallinnossa ollaan sitouduttu antirasistiseen henkilökohtaiseen työhön, joka on alkanut aiheeseen perehtymisellä ja itsenäisellä opiskelulla. Oman toimintamme reflektointi ja kehittäminen on välttämätön edellytys sille, että rekrytointi (ja muut organisaation prosessit) voivat kehittyä sellaisiksi, että ne edistävät todellisuudessa inklusiivisuutta ja moninaisuutta tavalla, joka ei vahingossa aiheuta lisää harmia.

Kaikkialle ulottuvan valkoisuuden purkaminen instituutioissa

Tiedostamme olevamme organisaatio, joka toisaalta arvostaa, haluaa edistää ja mahdollistaa mustaa kulttuuria ja toisaalta hyötyy siitä. Valkoisuus (tässä ei ihonvärinä vaan eräänlaisena yhteiskunnallisena ja kulttuurisena valtakäsitteenä) on mukana toiminnassamme väistämättä, jolloin valkoisuutta valtarakenteena tulee tietoisesti purkaa, jotta meillä töissä oleminen ja harrastaminen olisi kaikille tasa-arvoista.

Yksi suunniteltu toimenpide on tiedon jakaminen ja työkalujen tarjoaminen jo uusien työntekijöiden perehdytysvaiheessa. Opettajien infopakettiin voidaan sisällyttää osio yhdenvertaisuudesta, moninaisuudesta ja antirasismista sekä VKTY:n toimenpiteistä ja periaatteista. Panostaminen opettajien koulutukseen yhdenvertaisuuden, moninaisuuden ja antirasismin aiheissa on keskeinen keino saada tieto ja käytännöt leviämään seuran rakenteisiin. Opetustyö on suorimpia vaikuttamisen kanavia, joita meillä on käytössämme. Toinen tapa lisätä tietoa ja osaamista opettajien keskuudessa on yhdessä asian käsittelyn fasilitoiminen tarjoamalla ajan ja paikan.

Taloustilanteen salliessa, henkilökunnan käyttöön hankitaan monipuolisesti kirjallisuutta ja muuta materiaalia itsenäisen kouluttautumisen tueksi.

Yleisötyö ja yleisöjen lähestyminen

Yleisötyöhön ja yleisöjen lähestymiseen liittyviä kysymyksiä voimme miettiä oppilaskuntamme kautta. Toimintamme tavoittaa pääasiassa vantaalaisia ja pääkaupunkiseutulaisia lapsia, nuoria ja aikuisia. Enemmistö oppilaistamme on valkoisia ja toimintamme on saavutettavaa pystyville kehoille. Koemme, että pääkaupunkiseudun tanssin harrastamisen keskimääräistä hintatasoa matalampi hintatasomme tekee toimintamme saavutettavaksi myös pienituloisille.

Saavutettavuuden kehittäminen eri tavoin on tärkeä päämäärä. Yksi ajatus on ollut perustaa ryhmiä erilaisille kohderyhmille, mutta pitkällä aikavälillä tulisi kuitenkin miettiä, miten eri kohderyhmät pääsisivät mukaan kaikkeen toimintaamme. Saavutettavuuden kehittäminen lähtee tavoitteesta mahdollistaa osallistuminen kenelle tahansa – ei väkisin osallistamisesta juuri meidän tapaamme toimia.

Representaatio ja sisällöt

Organisaatiomme tuottamat sisällöt ovat 1) valmennusryhmien kilpailuesityksiä, 2) harrasteryhmien näytösesityksiä, 3) valokuva- ja videomateriaalia sosiaalisessa mediassa (enimmäkseen 1 ja 2 tallenteita). Emme ole ohjeistaneet opettajia tai valmentajia näiden sisältöjen kuratoimisessa. Uskomme, että opettajien kouluttautumiseen panostaminen on ensisijainen keino vaikuttaa seuramme toiminnassa nähtäviin sisältöihin.

Viestintä ja läpinäkyvyys

Päätöksenteosta vastaa seuran hallitus, joka valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa. Vuosikokoukseen kutsutaan kaikki seuran jäsenet. Jäsenillä on kokouksessa äänioikeus ja siten he voivat vaikuttaa hallituksen kokoonpanoon.

Käytännön toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa toiminnanjohtaja, jonka toimintaa hallitus valvoo. Toiminnanjohtaja ja hallitus suunnittelevat toimintaa myös yhdessä ja päätöksenteossa erilaisissa asioissa kuullaan myös opettajia ja toimistotyöntekijää. Suunnitelma on viedä hallituksen kokousten pöytäkirjat jäsenistön näkyville mutta emme ole vielä luoneet alustaa tälle. Tehdyistä päätöksistä tiedotetaan jäsenistöä jäsenkirjeillä ja sosiaalisen median kanavia ja nettisivuja käytetään myös keskeisistä päätöksistä viestimiseen julkisesti.

Toiminnastamme on ollut tapana kerätä palautetta jäsenistöltä vuosittain palautekyselyllä. Vuonna 2020 palautekysely jäi tekemättä koronavirustilanteen aiheuttaman resurssivajeen vuoksi. Palautekyselyyn on aina ollut mahdollista vastata joko nimettömästi tai omalla nimellä ja myös henkilökunta on voinut vastata kyselyyn. Henkilökunnan ja jäsenistön palautetta on käytetty toiminnan kehittämiseen. Palautetta on tullut myös muita reittejä pitkin ja tilanteen vaatiessa olemme keskustelleet ongelmakohdista palautetta antaneen jäsenen / työntekijän kanssa. Mikäli toimimme väärin, pyydämme julkisesti anteeksi, ja pyrimme miettimään keinoja varmistaa, että samaa virhettä emme tee uudestaan. Osa nykyään käytössä olevista yhdenvertaisuutta edistävistä toimenpiteistä onkin otettu käyttöön saadun palautteen perusteella.

Olemme viestineet julkisesti saamistamme rahoituksista (avustukset, hankkeet, tuet). Tyypillisesti tällainen viestintä on ollut esimerkiksi sosiaalisen median julkaisu, jossa nimetään rahoituksen myöntäjä ja kiitetään saadusta tuesta.

Pyrimme käyttämään viestinnässä inklusiivista kieltä. Suunnitelmissa on myös kehittää nettisivustoa selkeämmäksi ja lisätä myös muilla kielillä viestintää. Tällä hetkellä viestimme pääasiallisesti suomeksi ja englanniksi.

Esteettömyys

Vuokraamamme vain meidän käytössämme oleva tila ja Vantaan kaupungilta vuokraamamme salitilat eivät kaikki ole esteettömiä. Omassa tilassamme ei esimerkiksi mahdu liikkumaan pyörätuolilla eikä saatavilla ole yleisiä ohjeistuksia muilla kielillä kuin suomeksi. Tavoitteenamme on kehittää tiloistamme esteettömämpiä niiden resurssien puitteissa, mitä meillä on.

Muutamien vuosien sisään meillä on edessämme uusien toimitilojen etsiminen, jolloin voimme pyrkiä toteuttamaan tilojen esteettömyyttä nykyistä paremmin. Olemme lisänneet nettisivuillemme osion esteettömyydestä viestimistä varten. Sivun sisältöä pyritään kehittämään invalidiliiton ohjeistusten mukaisesti.

Lopuksi haluamme korostaa, että VKTY:n työ yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden edistämiseksi jatkuu aktiivisesti. Otamme mielellämme vastaan palautetta toiminnastamme ja kehitysideoita. Odotamme myös innolla, että saamme lukea muiden instituutioiden toimintatavoista liittyen antirasististen toimintatapojen kehittämiseen.

Tätä tekstiä ovat olleet laatimassa VKTY:n hallituksen puheenjohtaja ja opettaja Lilli Huttula ja toiminnanjohtaja Anni Puuperä. Keskusteluihin ovat osallistuneet heidän lisäksi VKTY:n antirasistisen toiminnan työryhmän jäseniä.