Yhdistyksen säännöt

Vantaan katutanssiyhdistys ry:n toimintasäännöt

1§ Yhdistyksen nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Yhdistyksen nimi on Vantaan katutanssiyhdistys ry ja nimen virallinen lyhenne on VKTY. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran kotipaikka on Vantaa ja toiminta-alue on Suomi.

2§ Seuran tarkoitus

Seuran tarkoitus on

 • edistää erityisesti katutanssilajien* tunnettuutta
 • järjestää saavutettavaa tanssin harrastus- ja kilpailutoimintaa
 • edistää tasa-arvoa, suvaitsevaisuutta ja kulttuurien moninaisuutta
 • mahdollistaa erilaisista lähtökohdista tuleville henkilöille osallistuminen yhteisölliseen toimintaan
 • toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita.

*Katutanssilajeilla tarkoitetaan tässä kaikkia katu-, klubi-, vogue- ja ballroom- sekä funkstyles-tanssilajeja sekä muita katutanssikulttuuriin liittyviä tanssilajeja.

3§ Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan seura toteuttaa

 1. Tarjoamalla
  • tanssinopetusta harraste- ja kilpatasolla
  • tanssikursseja, -työpajoja, -leirejä, -kilpailuja ja -tapahtumia
  • tiedotusta
  • perus- ja lisäkoulutusta katutanssilajien opettajille
 2. Tekemällä yhteistyötä
  • Vantaan kaupungin
  • muiden toimialueen yhdistysten
  • tanssin alan organisaatioiden
  • sekä muiden toimijoiden kanssa
 3. Noudattamalla
  • turvallisemman tilan periaatteita
  • kestävän kehityksen periaatteita

Toimintansa tukemiseksi ja mahdollistamiseksi seura voi

 • kerätä osallistumis- ja pääsymaksuja
 • ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja
 • maksaa palkkaa, palkkioita ja kulukorvauksia
 • vuokrata ja omistaa toimitiloja, irtainta ja kiinteää omaisuutta
 • vuokrata edelleen hallinnassaan olevia tiloja sekä irtainta omaisuutta
 • hankkia varoja järjestämällä arpajaisia, myyjäisiä sekä kahvilatoimintaa
 • harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää tai taloudellisesti vähäarvoista elinkeinotoimintaa.

4§ Seuran jäsenyys muissa yhdistyksissä

Seuran jäsenyyksistä muissa yhdistyksissä päättää yhdistyksen kokous. Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat noudattamaan em. yhdistysten sääntöjä.

5§ Seuran jäsenet

Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä. Alle 18-vuotiaan yhdistyksen jäseneksi ilmoittautumisen vahvistaa hänen huoltajansa.

Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua hallituksen esityksestä henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voi yhdistyksen kokous kutsua yhdistyksen puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kannattajajäseneksi voi hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Seuran opettajista tulee työsopimuksen allekirjoittaessaan opettajajäseniä.

Seuran hallinnolliset työntekijät, jotka ovat palkallisessa työsuhteessa, ovat toimihenkilöjäseniä.

6§ Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallinnolliselle työntekijälle, hallitukselle tai puheenjohtajalle. Erota voi myös seuran kokouksessa ilmoittamalla ero pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut sääntöjenmukaiset velvoitteet kuluvan lukukauden loppuun saakka.

7§ Jäsenen eronneeksi katsominen

Seuran hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on jättänyt kuusi kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun tai harrastusmaksusuorituksen maksamatta.

Jäsen katsotaan eronneeksi myös, mikäli hän ei ole läsnäollen osallistunut seuran toimintaan viimeiseen kuuden kuukauden aikana tai ei uuden lukukauden alkaessa ole ilmoittautunut mukaan lukukauden alussa alkavaan toimintaan.

8§ Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Seuran hallitus voi rangaista jäsentä tai henkilöä, joka on seuran toiminnassa mukana tai joka on kirjallisesti sitoutunut näihin sääntöihin.

Rangaistavaa on:

 • toimiminen tavalla, jonka tunnusmerkit täyttävät yhdistyslaissa mainitut erottamisperusteet
 • seuran sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden määräysten ja päätösten vastainen toiminta
 • niiden järjestöjen, joiden jäsenenä seura on, sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden määräysten ja päätösten vastainen toiminta
 • toimiminen seuran tarkoitusta vastaan
 • seuran maineen vahingoittaminen seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella
 • liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkominen
 • syyllistyminen rikokseen seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella, jos rikoksesta on tuomittu ehdolliseen tai ehdottomaan vankeusrangaistukseen

Rangaistavaa toimintaa tässä yhteydessä voi olla mm.

 • kaikenlainen ahdistelu ja häirintä riippumatta siitä seuraako teosta rikosoikeudellinen rangaistus
 • rasistinen, seksistinen, ableistinen tai muuten syrjivä toiminta seurassa tai sen ulkopuolella
 • huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen
 • tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin
 • julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella
 • väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu
 • epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteissa
 • urheiluhuijaus kuten kilpailutilan tai -välineiden manipulointi
 • kilpailutulosten ja -tapahtumien manipulointi tai niiden yritys
 • vedonlyönti omista kilpailuista joko itse tai edustajan kautta
 • lainvastainen mainonta
 • lahjonta

Rangaistuksena voi olla seurasta erottaminen, toimintakielto seuran toiminnasta, kilpailukielto, jäsenoikeuksen määräaikainen rajoittaminen, sakko, varoitus tai suullinen huomautus. Hallitus päättää erottamisesta ja muista kurinpitotoimista. Asianomaista on aina kuultava ennen päätöksen tekemistä. Seurasta erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

Seuran kokous voi hallituksen esityksestä päättää kurinpitovallan siirtämisestä erilliselle kurinpitoelimellle ja hyväksyä tälle elimelle oman johtosäännön.

Erottamis- ja kurinpitopäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä. Päätös voidaan antaa todisteellisesti tiedoksi myös muulla tavalla, jolloin päätös on tullut tietoon tiedoksiantohetkellä.

Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.

Mikäli lajiliiton tai muun kattojärjestön sääntöjä ja määräyksiä epäillään rikotun, on näillä järjestöillä ensisijainen kurinpitovalta. Seuran tulee ottaa huomioon näiden järjestöjen kurinpitopäätökset omassa kurinpitomenettelyssään.

9§ Liittymis-, jäsen- ja valmennusmaksut

Varsinaisilta jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain yhdistyksen kevätkokous. Kunniajäsenyyksistä, opettajajäsenyyksistä ja toimihenkilöjäsenyyksistä ei peritä jäsenmaksuja.

Yhdistyksen toimintaan oikeuttavista valmennus- ja osallistumismaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen hallitus. Maksujen suuruus tarkistetaan vähintään kerran vuodessa.

10§ Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään huhti – kesäkuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus. Kokouksiin voi osallistua etäyhteydellä.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta seuran internetsivustolla, sosiaalisen median kanavilla tai lähettämällä kokouskutsu jäsenen ilmoittamaan sähköpostiin.

11§ Syys- ja kevätkokous

Syyskokouksen asiat

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle
  • puheenjohtaja
  • sihteeri
  • kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  • ääntenlaskijat
 3. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto tai toiminnantarkastajan antama toiminnantarkastuskertomus
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 8. Päätetään kokous

Kevätkokouksen asiat

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle
  • puheenjohtaja
  • sihteeri
  • kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  • ääntenlaskijat
 3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Päätetään tarvittaessa, mitkä tanssilajit ovat yhdistyksen ohjelmassa tulevana toimikautena
 6. Päätetään tarvittaessa jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
 7. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
 9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
 10. Valitaan hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
 11. Mikäli puheenjohtajaa ei valita kokouksen aikana, valitaan hallituksen jäsenet, jotka pitävät järjestäytymiskokouksen ja valitsevat puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan
 12. Valitaan yksi tilin- ja varatarkastaja tai toiminnan- ja varatoiminnantarkastaja
 13. Päätetään yhdistyksen edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa yhdistys on jäsenenä
 14. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 15. Päätetään kokous

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään viikko ennen kokousta.

12§ Seuran ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, yhdistyksen kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

13§ Pöytäkirja

Seuran ja sen hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Valittujen pöytäkirjantarkastajien on tarkistettava ja allekirjoitettava seuran kokousten pöytäkirjat. Puheenjohtajan on tarkistettava ja allekirjoitettava hallituksen kokousten pöytäkirjat. Hallituksen kokousten pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

14§ Äänestys

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt, voittaa. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella jäsenmaksunsa kokoukseen mennessä maksaneella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja opettajajäsenellä (ei kannattajajäsenellä) on yksi ääni. Alle 15-vuotiaan varsinaisen jäsenen huoltajalla on yksi ääni.

15§ Yhdistyksen hallinto

Yhdistyksen toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut kaksi (2) – kuusi (6) jäsentä sekä enintään kuusi (6) varajäsentä. Hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella.

Mikäli vuosikokouksessa ei valita puheenjohtajaa, hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus myös valitsee toiminnanjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita hallituksen ulkopuolelta ja jotka voidaan palkata työsuhteeseen. Hallitus ohjaa ja valvoo toimihenkilöiden työskentelyä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai kun puolet hallituksen jäsenistä pyytää kokouksen järjestämistä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä osallistuu kokoukseen.

Hallituksen tehtävä on erityisesti:

 1. Toteuttaa yhdistyksen kokouksen päätökset
 2. Johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa
 3. Valita tarvittavat jaostot ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat
 4. Kutsua koolle ja valmistella seuran kokoukset
 5. Vastata seuran taloudesta
 6. Ylläpitää jäsenluetteloa
 7. Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös
 8. Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
 9. Hoitaa yhdistyksen tiedotustoimintaa
 10. Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
 11. Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan
 12. Päättää yhdistyksen ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä
 13. Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu vaatii
 14. Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen syyskokousta
 15. Valtuuttaa toimihenkilöt hoitamaan tehtäviä sekä valvoa heidän työtään.

16§ Tilivuosi ja toiminnansuunnittelu

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on 1.8. – 31.7. Yhdistyksen toiminnansuunnittelu tapahtuu varsinaisten kokousten ulkopuolella, erillisissä toiminnansuunnittelutilaisuuksissa, sekä tarkemmin itse toimintakauden aikana. Vuositasoiset toimintasuunnitelmat käsitellään yhdistyksen kevätkokouksissa.

17§ Nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri talousvastaava, valmennusvastaava tai toiminnanjohtaja, kukin yksin. Nimenkirjoittajan on oltava täysi-ikäinen.

18§ Jaostot ja joukkueet

Jaostot ja joukkueet voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran hallitus vahvistaa jaoston tekemät oikeustoimet.

Seuran ja sen jaostojen tai joukkueiden taloushallinnosta päättää johtokunta. Jaoston, joukkueen ja seuran toiminnassa mukana olevien seuran nimissä keräämät varat ovat lähtökohtaisesti seuran varoja. Johtokunta päättää näiden varojen käytöstä.

19§ Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

20§ Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää yhdistyksen kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta. Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

21§ Yhdistyksen varojen luovuttaminen

Jos yhdistys on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin yhdistyksen toiminta-alueen liikunta-, kulttuuri- tai nuorisokasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvityshenkilöinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.