Tietosuojaseloste

Vantaan Katutanssiyhdistyksen jäsen- ja asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 §:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.
(seloste päivitetty 21.10.2019)

 1. Rekisterin pitäjä

Vantaan Katutanssiyhdistys ry, (y-tunnus: 2650548-8)
Liesitori 1
01600 VANTAA

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Lilli Huttula
Liesitori 1,01600 VANTAA
sähköposti: toimisto@vantaankatutanssi.fi

3. Rekisterin nimi

Jäsen- ja asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään jasen -ja asiakassuhteen hoitoon, jäsenyyden ylläpitoon, kilpailu-ja harrastetoiminnan toteuttamiseen, sähköiseen jäsenviestintään ja markkinointiin, raportointiin sekä asiakaspalvelun ja toiminnan toteuttamiseen ja kehittämiseen. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön oma suostumus.

5. Rekisterin tietosisaltö

Rekisteriä ylläpidetään jäsentietojärjestelmässä.
Käsittelemme rekisteröidyistä seuraavia käyttotarkoituksen kannalta tarpeellisia
henkilötietoja:

    • yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, alaikaisten osalta myös huoltajan yhteystiedot)
    • rekisteröitymistiedot (käyttäjätunnus, salasana)
    • syntymäaika
    • jäsen- ja asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus-ja maksutiedot sekä kurssi- ja osallistumistiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti jäseneltä/asiakkaalta itseltään suoraan
jäsentietojärjestelmän kautta tai sähköpostitse tai puhelimitse.

7. Tietojen säännönmukainen luovuttaminen

Vantaan Katutanssiyhdistys ei luovuta tietoja muille ulkopuolisille tahoille, kuin ainoastaan Suomen Tanssiurheiluliitto STUL ry:lle jäsenrekisterin muodossa. Suomen Tanssiurheiluliitolle toimitetaan vain seuraavat tiedot: sukunimi, etunimi, asuinkunta.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään lukituissa kaapeissa. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltavat tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Näihin tietoihin on pääsy vain sellaisilla henkilöillä, joilla on työtehtäviensä perusteella tarve käyttää tietoja.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyt voivat tarkastaa omat tietonsa jäsentietojärjestelmästä tai esittämällä tarkastuspyynnön kirjallisesti Vantaan Katutanssiyhdistyksen toimiston sähköpostiin. Tiedot luovutetaan vain rekisteröidylle tai hänen huoltajalleen enintään kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä. Rekisteröidyn tai hänen huoltajansa henkilöllisyys tarkastetaan tietojen luovutuksen yhteydessä.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröity voi korjata tietonsa jäsentietojärjestelmässä. Hänellä tai hanen huoltajallaan on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse toimisto@vantaankatutanssi.fi.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Säilytämme tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen kohdassa 4 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.Jos rekisteröity ei ole ilmoittautunut mukaan Vantaan Katutanssiyhdistyksen jäsenilleen ja asiakkailleen tarjoamaan toimintaan viimeiseen 5 vuoteen, ja jäsen- tai asiakassuhde tai muu henkilötietojen käsittelyperuste on päättynyt, rekisteröidyn henkilötiedot poistetaan.Voimme kuitenkin olla velvoitettuja säilyttämään joitakin henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös jäsen- tai asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteet päättymisen jälkeen.